Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020

Publication Date:January 01, 2020

2020Rhif 292 (Cy. 66)

ADDYSG, CYMRU

Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020

Gwnaed13Mawrth2020

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru17Mawrth2020

Yn dod i rym15Ebrill2020

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 122(1) a 124 o Ddeddf Addysg 2002( 1), ac a freiniwyd bellach ynddynt hwy( 2), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn.

Mae Gweinidogion Cymru yn unol ag adran 126( 3) o'r Ddeddf honno wedi ymgynghori â'r personau hynny a'r cyrff hynny y cyfeirir atynt yn yr adran honno yr oedd yn ymddangos i Weinidogion Cymru eu bod yn briodol.

Enwi a chychwyn

1. Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020 a daw i rym ar 15 Ebrill 2020.

Diwygio Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019

2.—(1) Mae Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019( 4) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn.

(2) Yn erthygl 1(3), yn y diffiniad o “y Ddogfen”, yn lle “dyddiedig Medi 2019.” rhodder “dyddiedig Medi 2019 ac a gyhoeddir ar wefan llyw.cymru( 5).”

13 Mawrth 2020

Kirsty Williams

Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio erthygl 1(3) o Orchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 i egluro ymhellach ym mha le y cyhoeddir Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 a chanllawiau ar gyflog ac amodau athrawon ysgol.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, ystyriwyd nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith rheoleiddiol o'r costau a'r manteision sy'n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Gorchymyn hwn.

(1) 2002 p. 32. Diwygiwyd adran 122 gan erthygl 5(1) o O.S. 2010/1158, a chan baragraff 11 o Ran 1 o Atodlen 2 iddo.

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol Weinidogion Cymru gan erthygl 39 o Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018 ( O.S. 2018/644).

(3) Trosglwyddwyd y swyddogaeth hon o'r Ysgrifennydd Gwladol i Weinidogion Cymru gan erthygl 39 o Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018 ( O.S. 2018/644).

(4) O.S. 2019/1363 (Cy. 236).

(5) https://llyw.cymru/addysgu-ac-arweinyddiaeth.

To continue reading

Request your trial