Liberty, Equality and the Right to Marry under the Fourteenth Amendment

AuthorIan Loveland
PositionDepartment of Law, City University, London and Arden Chambers
Pages241-262
ΛΙΒΕΡΤΨ, ΕΘΥΑΛΙΤΨ ΑΝ∆ ΤΗΕ ΡΙΓΗΤ ΤΟ ΜΑΡΡΨ ΥΝ∆ΕΡ
ΤΗΕ ΦΟΥΡΤΕΕΝΤΗ ΑΜΕΝ∆ΜΕΝΤ
Ιαν Λοϖελανδ∗
∆επαρτµεντ οφ Λαω, Χιτψ Υνιϖερσιτψ,
Λονδον ανδ Αρδεν Χηαµβερσ
ΑΒΣΤΡΑΧΤ
Τηε λεγιτιµαχψ οφ ρεχεντ ϕυδγµεντσ ιν τηε Συπρεµε Χουρτ, λοωερ φεδεραλ χουρτσ ανδ
Στατε χουρτσ ωηιχη ηαϖε εξτενδεδ τηε σχοπε οφ τηε ∆υε Προχεσσ ανδ/ορ Εθυαλ Προτεχτιον

ανδ πολιτιχαλ χιρχλεσ ιν τηε ΥΣΑ. Τηε χοντροϖερσψ ηασ βεεν εσπεχιαλλψ σηαρπ ιν ρελατιον το

το ρεφυσε το αλλοω σαµε σεξ χουπλεσ το µαρρψ υνδερ Στατε λαω. Τηισ παπερ εξπλορεσ τηατ
λεγιτιµατιον χοντροϖερσψ τηρουγη α µυλτι−χοντεξτυαλ αναλψσισ οφ τηε Συπρεµε Χουρτσ
σταρκλψ διϖιδεδ ϕυδγµεντ ιν Οβεργεφελλ ϖ Ηοδγεσ (2015), ιν ωηιχη α βαρε µαϕοριτψ οφ τηε
Χουρτ χονχλυδεδ τηατ α Στατε βαν ον σαµε σεξ µαρριαγε ωασ ινχοµπατιβλε ωιτη τηε ∆υε
Προχεσσ χλαυσε οφ τηε Φουρτεεντη Αµενδµεντ. Τηισ παπερ χριτιθυεσ βοτη τηε µαϕοριτψ
ανδ δισσεντινγ οπινιονσ, ανδ συγγεστσ τηατ ωηιλε ονε µιγητ αππλαυδ τηε συβσταντιϖε
χονχλυσιον τηε Χουρτ ηασ ρεαχηεδ, τηε ρεασονινγ οφφερεδ βψ τηε µαϕοριτψ συφφερσ φροµ
σεϖεραλ οβϖιουσ ωεακνεσσεσ βοτη ιν ναρροω δοχτριναλ τερµσ ανδ φροµ τηε βροαδερ
περσπεχτιϖε οφ σαφεγυαρδινγ τηε Χουρτ φροµ ωελλ−φουνδεδ χριτιχισµ τηατ ιτ ισ οϖερστεππινγ
τηε βουνδσ οφ ιτσ λεγιτιµατε χονστιτυτιοναλ ρολε.
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
Βρ. ϑ. Αµ. Λεγ. Στυδιεσ 6(2) (2017), ∆ΟΙ: 10.1515/βϕαλσ−2017−0012
© 2017 Ian Loveland, published by De Gruyter Open.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License.
∆επαρτµεντ οφ Λαω, Χιτψ Υνιϖερσιτψ, Λονδον ανδ Αρδεν Χηαµβερσ
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ ..............................................................................................242
ΙΙ. ΤΗΕ ΜΑϑΟΡΙΤΨ ϑΥ∆ΓΜΕΝΤ ..........................................................................246
Α. Α Λιβερτψ Ισσυε ...........................................................................246
Β. ..Ανδ/Ορ αν Εθυαλ Προτεχτιον Ισσυε ...............................................252
Χ. Ον τηε Σεπαρατιον οφ Ποωερσ .............................................................253
ΙΙΙ. ΤΗΕ ∆ΙΣΣΕΝΤΙΝΓ ϑΥ∆ΓΜΕΝΤΣ .......................................................................255
Α. Χηιεφ ϑυστιχε Ροβερτσ .........................................................................256
Β. ϑυστιχε Σχαλια .....................................................................................259
ΙΙΙ. ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ ..............................................................................................260
6 Βρ. ϑ. Αµ. Λεγ. Στυδιεσ (2017)
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Ονε νεεδ νοτ ηαϖε βεεν βλεσσεδ ωιτη ατψπιχαλ ποωερσ οφ πρεδιχτιον το αππρεχιατε
τηατ τηε Υ.Σ. Συπρεµε Χουρτσ δεχισιον ιν Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Ωινδσορ1 ωουλδ προµπτλψ
 
ρεφυσε το ρεχογνιζε σαµε−σεξ µαρριαγεσ.2 Τηατ θυεστιον ηαδ λαστ βεεν πυτ σθυαρελψ
βεφορε τηε Χουρτ οϖερ φορτψ ψεαρσ αγο, ιν Βακερ ϖ. Νελσον,3 ωηεν ιτ ωασ συµµαρ−
ιλψ δισµισσεδ ασ ραισινγ νο χονστιτυτιοναλ ισσυε. Ιν Ωινδσορ, α 5−4 µαϕοριτψ ηαδ
χονχλυδεδ τηατ σ.3 οφ τηε Φεδεραλ ∆εφενσε οφ Μαρριαγε Αχτ 1996 (∆ΟΜΑ) ωασ ιν−
χονσιστεντ ωιτη τηε Φιφτη Αµενδµεντ. Σ.3 ωασ α βροαδ ιντερπρετατιον χλαυσε, ωηιχη
προϖιδεδ τηατ ανψ ρεφερενχε το µαρριαγε ιν φεδεραλ λεγισλατιον σηουλδ βε χονστρυεδ
ασ ρεφερρινγ ονλψ το µαρριαγεσ βετωεεν α µαν ανδ α ωοµαν. Τηε εφφεχτ οφ σ.3 ωασ

σπουσεσ. ∆ΟΜΑ ηαδ βεεν α πρε−εµπτιϖε στρικε αγαινστ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ σοµε
Στατεσ µιγητ περµιτ σαµε σεξ µαρριαγεσ,4 ανδ σεεµσ το ηαϖε βεεν εναχτεδ το γιϖε
λεγισλατιϖε φορχε το µαϕοριταριαν βιγοτρψ αγαινστ ηοµοσεξυαλσ.5 Ιτ ισ α µεασυρε οφ
1 Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Ωινδσορ, 133 Σ. Χτ. 2675 (2013).
2 Σεε φορ εξαµπλε Χατηερινε ϑεαν Αρχηιβαλδ, Ισ Φυλλ Μαρριαγε Εθυαλιτψ φορ Σαµε−Σεξ
Χουπλεσ Νεξτ − Τηε Ιµµεδιατε ανδ Φυτυρε Ιµπαχτ οφ τηε Συπρεµε Χουρτσ ∆εχισιον ιν
τηε Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Ωινδσορ, 48 ςΑΛ. Υ. Λ. ΡΕς. 695 (2014); Ωιλλιαµ Βαυδε, Ιντερστατε
Ρεχογνιτιον οφ Σαµε−Σεξ Μαρριαγε Αφτερ Ωινδσορ, 8 Ν.Ψ.Υ. ϑ. Λ.& ΛΙΒΕΡΤΨ 150 (2013);
∆ανιελ Φυερστ, Μεανσ το αν Ινεϖιταβλε Ενδ: Ηοω τηε Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Ωινδσορ ανδ τηε
Φαλλ οφ τηε ∆εφενσε οφ Μαρριαγε Αχτ Ωιλλ Αχχελερατε Μαρριαγε Εθυαλιτψ Αµονγ Αλλ τηε
Στατεσ, 8 ΦΕ∆. ΧΤΣ. Λ. ΡΕς. 51 (2014).
3 Βακερ ϖ. Νελσον, 409 Υ.Σ. 810 (1972). Τηε συιτ ωασ α ρεµαρκαβλψ ιννοϖατιϖε ενδεαϖορ,
βρουγητ βψ τωο στυδεντ αχτιϖιστσ α Μρ. Βακερ ανδ α Μρ. ΜχΧοννελλ; σεε Μαρχια Χοψλε,
Τηε Φιρστ Χασε: Φορτψ Ψεαρσ Ον, ΝΑΤΛ Λ. ϑ. (23 Αυγυστ 2010) ηττπ://ωωω.τηελεγαλιντελ−
λιγενχερ.χοµ/ιδ=1202470971127?σλρετυρν=20170730090023.
Μιννεσοτα λεγαλιζεδ σαµε−σεξ µαρριαγε ιν 2013. Τηερε ισ αν ιντριγυινγ π.σ. το τηε χλαιµ−
αντσ λεγαλ φαιλυρε. Σεε Ερικ Εχκηολµ, Τηε Σαµε Σεξ Χουπλε Ωηο Γοτ α Μαρριαγε Λι−
χενχε ιν 1971, Ν.Ψ. ΤΙΜΕΣ (Μαψ 15, 2015) ηττπ://ωωω.νψτιµεσ.χοµ/2015/05/17/υσ/τηε−
σαµε−σεξ−χουπλε−ωηο−γοτ−α−µαρριαγε−λιχενσε−ιν−1971.ητµλ?_ρ=0:
Τηε χουπλε, τηουγη, διδ νοτ γιϖε υπ. Ωιτη σοµε σλειγητ οφ ηανδ ινϖολϖινγ α λεγαλ χηανγε
το α γενδερ−νευτραλ ναµε, τηεψ οβταινεδ α µαρριαγε λιχενσε ιν ανοτηερ χουντψ, ανδ ιν
1971, ιν ωηιτε βελλ−βοττοµ παντσυιτσ ανδ µαχραµ ηεαδβανδσ, τηεψ εξχηανγεδ ϖοωσ
βεφορε α Μετηοδιστ παστορ ανδ α δοζεν γυεστσ ιν α φριενδσ απαρτµεντ. Τηειρ τηρεε−τιερεδ
ωεδδινγ χακε ωασ τοππεδ βψ τωο πλαστιχ γροοµσ, ωηιχη α φριενδ συππλιεδ βψ σπλιττινγ
           

γραντ ρεχογνιτιον, βυτ τηε παστορ, Ρογερ Ω. Λψνν, 76, χαλλσ τηειρσ ονε οφ µψ µορε συχ−
χεσσφυλ µαρριαγεσ. Τηεψ αρε στιλλ ηαππιλψ µαρριεδ, ανδ τηεψ λοϖε εαχη οτηερ, Μρ. Λψνν
σαιδ.
4              
χονστιτυτιον ρατηερ τηαν λεγισλατιον: σεε Γοοδριδγε ϖ. ∆επτ. οφ Πυβ. Ηεαλτη,
798 Ν. Ε. 2δ 941 (Μασσ. 2003). Φορ χοντεµπορανεουσ αναλψσισ σεε ∆ωιγητ Γ.
∆υνχαν, Ηοω Βροων Ισ Γοοδριδγε − Τηε Αππροπριατιον οφ α Λεγαλ Ιχον, 14
Β.Υ. ΠΥΒ. ΙΝΤ. Λ. ϑ. 27 (2004).
5 Σεε τηε δισχυσσιον οφ τηε Χονγρεσσιοναλ δεβατεσ ιν Ιαν Λοϖελανδ, Α Ριγητ το Ενγαγε ιν
Σαµε Σεξ Μαρριαγε ιν τηε ΥΣΑ, ΕΥΡ. ΗΥΜ. ΡΤΣ. Λ. ΡΕς. 10 ατ 12−13; Βυτλερ, Τηε ∆εφενσε
οφ Μαρριαγε Αχτ: Χονγρεσσσ Υσε οφ Ναρρατιϖε ιν τηε ∆εβατε Οϖερ Σαµε Σεξ Μαρριαγε,
73 Ν.Ψ.Υ. Λ. ΡΕς. 841 (1997).
242

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT