Penderfyniad terfynol Ofwat i osod cosb ariannol ar Dŵr Cymru Cyfyngedig

Date28 May 2024
May 2024
Penderfyniad terfynol Ofwat i
osod cosb ariannol ar Dŵr Cymru
Cyfyngedig
Penderfyniad terfynol Ofwat i osod cosb ar iannol ar Dŵr Cymru Cyfyngedig
1
Penderfyniad terfynol Ofwat i osod
cosb ariannol ar Dŵr Cymru
Cyfyngedig (‘Dŵr Cymru’)
Dydd Iau 28 Mai 2024
Ynglŷn â'r ddogfen hon
Mae’r ddogfen hon yn nodi penderfyniad terfynol Ofwat mewn perthynas â gosod
cosb ariannol ar Dŵr Cymru a derbyn ymgymeriadau gorfodi a gynigir gan Dŵr
Cymru. Daw’r penderfyniad yn dilyn cyhoeddi, ar 14 Mawrth 2024, hysbysiad o
gynnig Ofwat i osod cosb nominal ar Dŵr Cymru, yn sgil ymgymeriadau a
gynigiwyd gan Dŵr Cymru. Nid yw’r canfyddiadau sylfaenol a nodwyd yn yr
hysbysiad hwnnw wedi newid. Gan ystyried y sylwadau y mae Ofwat wedi’u
derbyn i’r hysbysiad hwnnw, mae’r ddogfen hon yn cynnwys diweddariadau i
Adran 1 (Cyflwyniad) ac Adran 5 (Gosod cosb ariannol). Yn ogystal, mae Adran 3
yn cynnwys rhai mân newidiadau i’r cefndir ffeithiol a’r dystiolaeth a ystyriwyd,
er mwyn sicrhau cywirdeb technegol, a rhoi mwy o eglurder i ddarllenwyr. Mae
Adran 6 (Crynodeb o sylwadau neu wrthwynebiadau) yn nodi’r sylwadau a
dderbyniwyd gennym yn dilyn ein hysbysiad, ac ymateb Ofwat a’i safbwynt
terfynol ar y materion a godwyd.
1. Cyflwyniad 2
2. Cefndir 3
3. Tystiolaeth 19
4. Canfyddiadau 50
5. Penderfyniad i osod cosb ariannol 58
6. Crynodeb o sylwadau neu wrthwynebiadau 75
Penderfyniad terfynol Ofwat i osod cosb ar iannol ar Dŵr Cymru Cyfyngedig
2
1. Cyflwyniad
1.1. Ar 14 Mawrth 2024 rhoddodd yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr
(‘Ofwat’ neu ‘ni’) hysbysiad, yng ngoleuni ymgymeriadau y mae Dŵr Cymru
Cyfyngedig (‘Dŵr Cymru’ neu ‘y Cwmni’) yn barod i’w darparu o dan adran
19(1)(b) Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 (‘WIA91’), a chynigiodd Ofwat osod cosb
nominal ar 1 y Cwmni o dan adran 22A(1) a (2) WIA91 am dorri’r darpariaethau
canlynol:
paragraff 9.2 Amod B; paragraff 1 Amod M; a pharagraff 6 Amod F o’i
Offeryn Penodi ('Trwydded')2 drwy gamadrodd gwybodaeth mewn cysylltiad
â’i ymrwymiadau perfformiad o ran gollyngiadau a defnydd y pen ('PCC') yn
ei Adroddiadau Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2020-21 a 2021-22 a’i
gynllun busnes PR19, a gwybodaeth am ei ymrwymiad perfformiad yn
ymwneud â gollyngiadau yn ystod tair blynedd olaf cyfnod adolygiad prisiau
2015-2020; ac
paragraff P12 Amod P o’i Drwydded mewn perthynas â digonolrwydd ei
adnoddau rheoli a systemau cynllunio a rheolaeth fewnol i’w alluogi i
gyflawni ei weithgareddau a reoleiddir yn briodol, yn enwedig mewn
perthynas â’i adrodd rheoleiddiol
1.2. Ymgynghorodd Ofwat ar ei gynnig rhwng 14 Mawrth a 7 Ebrill 2024. Cawsom dri
ymateb i’n hysbysiad cyhoeddedig ac rydym wedi ystyried y rhain wrth wneud
ein penderfyniad terfynol.
1.3. Mae’r Cwmni wedi darparu ymgymeriadau o dan adran 19(1)(b) WIA91 (yr
Ymgymeriadau’). Am y rhesymau a ddarperir yn Adrannau 2 i 5 o’r ddogfen hon,
mae Ofwat yn fodlon y byddai’n briodol gosod cosb nominal o £1 ar Dŵr Cymru yn
wyneb y tramgwyddau a ddisgrifir yn y ddogfen hon a’r Ymgymeriadau. 3 Drwy’r
ddogfen hon mae Ofwat yn rhoi hysbysiad o’r penderfyniad hwnnw o dan adran
22A(6) WIA91.
1 Dŵr Cymru Cyfyngedig (Rhif Cwmni 02366777).
2 Offeryn Penodi gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar gyfer Dŵr Cymru Cyfyngedig fel ymgymerwr
dŵr a charthffosiaeth o dan Ddeddf Dŵr 1989.
3 A gyhoeddwyd gennym ar 28 Mai 2024.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT