Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020

Publication Date:January 01, 2020

2020Rhif 110 (Cy. 19)

LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020

Gwnaed31Ionawr2020

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru04Chwefror2020

Yn dod i rym31Mawrth2020

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 21(1), 24 a 123(1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003( 1), yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn.

Enwi, cychwyn a dehongli

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020 a deuant i rym ar 31 Mawrth 2020.

(2) Yn y Rheoliadau hyn ystyr “Rheoliadau 2003” yw Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 2003( 2).

Enillion a cholledion gwerth teg cronfeydd buddsoddi cyfun

2. Yn Rheoliadau 2003, ar ôl rheoliad 24J mewnosoder—

“Fair value gains and losses of pooled investment funds

24K.—(1) In this regulation—

“administering authority” means an administering authority as defined in Schedule 1 to the Local Government Pension Scheme Regulations 2013( 3);

“fair value” has the same meaning as in Regulation 25A to these Regulations;

“fair value gain or loss” means a change in the fair value of an investment;

“pooled investment fund” means—

(a) a money market fund; or

(b) an investment scheme approved by the Treasury under section 11(1) of the Trustee Investments Act 1961( 4) (local authority investment schemes).

(2) Paragraph (3) applies where a local authority—

(a) invests in a pooled investment fund (other than in its capacity as an administering authority in relation to a pension fund); and

(b) a fair value gain or loss experienced on the authority's investment in that pooled investment fund would otherwise be charged to a revenue account by that local authority in accordance with proper practices.

(3) Where this paragraph applies, the local authority—

(a) must not charge to a revenue account an amount in respect of that fair value gain or loss; and

(b) must charge that amount to an account established, charged and used solely for the purpose of recognising fair value gains and losses in accordance with this regulation.

(4) Paragraph (3) does not apply in respect of—

(a) an impairment loss in relation to the authority's investment in a pooled investment fund as recognised in a revenue account of the authority in accordance with proper practices; or

(b) a sale or other disposal of the whole or any part of the authority's investment in a pooled investment fund.

(5) This regulation applies in relation to accounts prepared for financial years falling within the period beginning with 1 April 2019 and...

To continue reading

Request your trial