Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014

CitationSI 2014/371

2014Rhif 371 (Cy. 39)

AMAETHYDDIAETH, CYMRU

Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014

18 Chwefror 2014

20 Chwefror 2014

21 Chwefror 2014

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at ddibenion gwneud rheoliadau o dan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972( 1) mewn perthynas a pholisi amaethyddol cyffredin yr Undeb Ewropeaidd( 2), ac maent yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan yr adran honno.

Enwi, cymhwyso a chychwyn

1.-(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014.

(2) Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

(3) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 21 Chwefror 2014.

Diwygio

2. Mae Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) 2004( 3), wedi eu diwygio fel a ganlyn.

3. Yn lle paragraff 27 o'r Atodlen (lleiniau clustogi ar hyd cyrsiau dwr) rhodder-

"Buffer strips for water protection

27.

-(1) No person may spread manufactured nitrogen fertiliser within 2 metres of surface water.(2) No person may spread organic manure within 10 metres of surface water unless using precision spreading equipment in which case no person may spread organic manure within 6 metres of surface water.(3) But livestock manure (other than slurry and poultry manure) may be spread there if-(a) it is spread on land managed for breeding wader birds or as a species-rich semi-natural grassland and the land is-(i) notified as a Site of Special Scientific Interest under the Wildlife and Countryside Act 1981; or(ii) subject to an agri-environment commitment entered into under Council Regulation (EC) No 1698/2005(on support for rural development by the Eurpean Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD));(b) it is spread between 1 June and 31 October inclusive;(c) it is not spread directly on to surface water; and(d) the total annual amount does not exceed 12.5 tonnes per hectare.(4) No person may spread organic manure within 50 metres of a borehole, spring or well.(5) For the purposes of this paragraph-

"livestock" means cattle, chickens, deer, ducks, goats, horses, pigs, sheep, ostriches and turkeys;

"manufactured nitrogen fertiliser" means any nitrogen fertiliser (other than organic manure) manufactured by an industrial process;

"nitrogen...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT