Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu a Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) (Diwygio) 2013

Cited as:SI 2013/2091
Jurisdiction:England & Wales

2013Rhif 2091 (Cy. 206)

PLANT A PHOBL IFANC, CYMRU

Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu a Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) (Diwygio) 2013

15 Awst 2013

23 Awst 2013

1 Hydref 2013

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddynt( 1) gan adrannau 2(6)(b) a (7), 4(6), 140(1), (7) ac (8) a 142(1) o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002( 2) a chan adrannau 14F(1)(b), (2), (7) ac (8) a 104(1) o Ddeddf Plant 1989( 3) yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn.

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1. (1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu a Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) (Diwygio) 2013.

(2) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Hydref 2013.

(3) Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

Diwygio Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005

2. (1) Mae Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005( 4) wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn rheoliad 2(1) (dehongli), yn y man priodol yn nhrefn yr wyddor, mewnosoder-

"ystyr "credyd cynhwysol" ("universal credit") yw credyd cynhwysol o dan Ran 1 o Ddeddf Diwygio Lles 2012( 5);".

(3) Yn rheoliad 12 (swm y cymorth ariannol)-

(a) ym mharagraff (6)(b) ar ôl "credyd treth plant" mewnosoder-

", elfen y plentyn o gredyd cynhwysol";

(b) ar ôl paragraff (10) mewnosoder-"(11) Yn y rheoliad hwn ystyr "elfen y plentyn o gredyd cynhwysol" yw swm sydd wedi ei gynnwys mewn dyfarniad credyd cynhwysol o dan adran 10 o Ddeddf Diwygio Lles 2012 ac unrhyw reoliadau a wneir o dan yr adran honno."

(4) Yn rheoliad 17(7)(c) (adolygu cymorth ariannol) ar ôl "gymwys i gael" mewnosoder-

"credyd cynhwysol,".

Diwygio Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005

3. (1) Mae Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005( 6) wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn rheoliad 1(3), yn y man priodol yn nhrefn yr wyddor, mewnosoder-

"ystyr "credyd cynhwysol" ("universal credit") yw credyd cynhwysol o dan Ran 1 o Ddeddf Diwygio Lles 2012;".

(3) Yn rheoliad 12(10)(b)(ii) (adolygu'r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth gwarcheidiaeth arbennig) ar ôl "yn cael" mewnosoder-

"credyd cynhwysol,".

Gwenda Thomas

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, o dan awdurdod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru

15 Awst 2013

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i Reoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005...

To continue reading

Request your trial