Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Publication Date:January 01, 2020

2020Rhif 295 (Cy. 67)

BWYD, CYMRU

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Gwnaed13Mawrth2020

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru17Mawrth2020

Yn dod i rym1Hydref2021

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 16(1)(e), 26(3) ac 48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990( 1), ac, mewn perthynas â rheoliad 2(3), (5) ac (8), gan baragraff 1A o Atodlen 2 i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972( 2).

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac mae'n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod yn hwylus i gyfeiriadau at Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr( 3), a fewnosodir yn Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014( 4) gan rheoliad 2(3) a (5) o'r Rheoliadau hyn, gael eu dehongli fel cyfeiriadau at y Rheoliad yr UE hwnnw fel y'i diwygir o bryd i'w gilydd.

I'r graddau y mae'r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer pwerau o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990, mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi sylw i gyngor perthnasol a roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn unol ag adran 48(4A)( 5) o'r Ddeddf honno.

Ymgynghorwyd yn agored ac yn dryloyw â'r cyhoedd wrth lunio a gwerthuso'r Rheoliadau hyn fel sy'n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n gosod egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch bwyd( 6).

Enwi a chychwyn

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020.

(2) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Hydref 2021.

Diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

2.—(1) Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn rheoliad 5 (bwydydd nad ydynt wedi eu rhagbecynnu etc. sy'n cynnwys sylwedd neu gynnyrch alergenaidd etc.), ym mharagraff (2)—

(a) yn is-baragraff (a), ar ôl “ragbecynnu,” mewnosoder “neu”;

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “, neu” rhodder “.”;

(c) hepgorer is-baragraff (c).

(3) Ar ôl rheoliad 5, mewnosoder—

Bwydydd sydd wedi eu rhagbecynnu i'w gwerthu'n uniongyrchol – dyletswydd restru cynhwysion

5A.—(1) Rhaid i weithredwr busnes bwyd sy'n cynnig gwerthu bwyd y mae'r rheoliad hwn yn gymwys iddo ddarparu'n uniongyrchol ar y pecyn neu ar label sydd ynghlwm wrth y pecyn y manylion sy'n ofynnol o dan y canlynol—

(a) Erthygl 9(1)(b) (rhestr cynhwysion), fel y'i darllenir gyda'r canlynol—

(i) Erthygl 13(1) i (3),

(ii) Erthygl 15,

(iii) Erthygl 16(2), i'r graddau y mae'n ymwneud â'r manylion sy'n ofynnol o dan Erthygl 9(1)(b),

(iv) Erthygl 17, fel y'i darllenir gyda Rhannau A ac C o Atodiad 6 ac, yn achos cynhwysyn sy'n defnyddio dynodiad briwgig fel enw, y pwyntiau canlynol o Ran B o Atodiad 6—

(aa) pwynt 1, a

(bb) pwynt 3, fel y'i darllenir gyda rheoliad 4 ac Atodlen 2,

(v) Erthygl 18, fel y'i darllenir gydag Atodiad 7 a pharagraff (1)(a)(iv) o'r rheoliad hwn,

(vi) Erthygl 19(1), a

(vii) Erthygl 20;

(b) Erthygl 9(1)(c) (labelu sylweddau neu gynhyrchion penodol sy'n peri alergeddau neu anoddefeddau) fel y'i darllenir gydag Erthygl 21(1) ac Atodiad 2.

(2) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys i fwyd—

(a) a gynigir i'w werthu i ddefnyddiwr terfynol neu i arlwywr mawr ac eithrio drwy gyfrwng cyfathrebu o hirbell, a

(b) sydd wedi ei ragbecynnu i'w werthu'n uniongyrchol.”

(4) Yn rheoliad 6 (bwydydd nad ydynt wedi eu rhagbecynnu etc. – gofyniad cyffredinol i'w henwi), ym mharagraff (2)—

(a) yn is-baragraff (a), ar ôl “ragbecynnu,” mewnosoder “neu”;

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “, neu” rhodder “.”;

(c) hepgorer is-baragraff (c).

(5) Ar ôl rheoliad 6, mewnosoder—

Bwydydd sydd wedi eu rhagbecynnu i'w gwerthu'n uniongyrchol – gofyniad cyffredinol i'w henwi

6A.—(1) Rhaid i weithredwr busnes bwyd sy'n cynnig gwerthu bwyd y mae'r rheoliad hwn yn gymwys iddo ddarparu'r manylion sy'n ofynnol o dan Erthygl 9(1)(a) (enw'r bwyd), fel y'i darllenir gyda'r canlynol—

(a) Erthygl 17(1) i (4),

(b) Rhan A o Atodiad 6, ac

(c) yn achos bwyd a gynigir i'w werthu gan ddefnyddio dynodiad briwgig yn enw—

(i) Erthygl 17(5),

(ii) pwynt 1 o Ran B o Atodiad 6, a

(iii) pwynt 3 o Ran B o Atodiad 6, fel y'i darllenir gyda rheoliad 4 ac Atodlen 2.

(2) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys i fwyd—

(a) a gynigir i'w werthu i ddefnyddiwr terfynol neu i arlwywr mawr, a

(b) sydd wedi ei ragbecynnu i'w werthu'n uniongyrchol.

(3) Rhaid i'r manylion ym mharagraff (1) gael eu darparu'n uniongyrchol ar y pecyn neu ar label sydd ynghlwm wrth y pecyn, ac eithrio yn achos cynnig i werthu a wneir drwy gyfrwng cyfathrebu o hirbell.”

(6) Yn rheoliad 10(1) (trosedd)—

(a) yn is-baragraff (b), hepgorer “neu”;

(b) ar ôl is-baragraff (b) mewnosoder—

“(ba) â rheoliad 5A(1)(b); neu”.

(7) Yn rheoliad 12 (cymhwyso darpariaethau'r Ddeddf), ym mharagraff (1)(a)—

(a) ar ôl paragraff (ii), mewnosoder—

“(iia) rheoliad 5A(1);”;

(b) ar ôl paragraff (iii), mewnosoder—

...

To continue reading

Request your trial