Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2015

Cited as:SI 2015/1802
Jurisdiction:England & Wales

2015Rhif 1802 (Cy. 257)

PLANT A PHOBL IFANC, CYMRU

Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2015

16 Hydref 2015

20 Hydref 2015

10 Tachwedd 2015

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adrannau 2(6), 9(1), 98(1), (1A), (2) a (3) a 144(2) o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002( 1)( 2), yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn.

Mae'r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud gyda chymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol i'r graddau y mae cymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol yn ofynnol gan adran 98(6) o'r Ddeddf honno( 3).

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.-(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) (Diwygio) 2015.

(2) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 10 Tachwedd 2015.

(3) Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

Diwygio Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) 2005

2. Mae Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadau Cyn-gychwyn) (Cymru) 2005( 4) wedi eu diwygio yn unol a rheoliadau 3 i 16.

3. Yn rheoliad 2 (dehongli)-

(a) yn y man priodol yn nhrefn yr wyddor mewnosoder-

"ystyr "darpariaeth Seisnig gyfatebol" ("corresponding Englishprovision") o ran Rhan neu reoliad yn y Rheoliadau hyn, yw darpariaeth mewn rheoliadau a wneir gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 9 o Ddeddf 2002 sy'n cyfateb i'r Rhan honno neu'r rheoliad hwnnw;";

"ystyr "person mabwysiedig" ("adopted person") yw person a fabwysiadwyd cyn 30 Rhagfyr 2005 ac sydd wedi cyrraedd 18 oed;";

"mae i "perthynas ragnodedig" ("prescribed relationship") yr ystyr a roddir yn rheoliad 2A;";

(b) yn lle'r diffiniad o "y ceisydd" ("the applicant") rhodder-

"ystyr "y ceisydd" ("the applicant") yw person sy'n gwneud cais o dan reoliad 5 ac sydd-

(a) yn berson mabwysiedig;

(b) yn berson sydd a pherthynas ragnodedig; neu

(c) yn berthynas i berson mabwysiedig;".

4. Ar ôl rheoliad 2 (dehongli) mewnosoder-

"Perthynas ragnodedig

2A. At ddibenion adran 98(1A) o Ddeddf 2002, mae perthynas ragnodedig yn berthynas lle mae person (nad yw'n berthynas i'r person mabwysiedig o fewn ystyr "perthynas" yn rheoliad 2) yn perthyn i berson mabwysiedig-

(a) drwy waed, priodas neu bartneriaeth sifil; neu

(b) yn rhinwedd mabwysiad y person mabwysiedig."

5. Yn rheoliad 4 (ystyr "gwasanaeth cyfryngol" ac "asiantaeth gyfryngol") yn lle paragraff (1) rhodder-

"(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (3) mae gwasanaeth cyfryngol yn wasanaeth a ddarperir at ddibenion-

(a) cynorthwyo personau mabwysiedig i gael gwybodaeth mewn perthynas a'u mabwysiad;

(b) hwyluso cyswllt rhwng personau mabwysiedig a'u perthnasau; ac

(c) hwyluso cyswllt rhwng personau sydd a pherthynas ragnodedig a pherson mabwysiedig a pherthnasau i'r person mabwysiedig."

6. Yn rheoliad 5-

(a) yn y pennawd yn lle "Blaenoriaeth i fabwysiadau cyn 1976" rhodder "Ceisiadau y caniateir eu derbyn";

(b) yn lle paragraff (1) rhodder-

"(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (3) caiff asiantaeth gyfryngol dderbyn cais-

(a) oddi wrth berson mabwysiedig am gynhorthwy i gael gwybodaeth am fabwysiad y person hwnnw ac i gysylltu a pherthynas i'r person hwnnw;

(b) oddi wrth berthynas i berson mabwysiedig am gynhorthwy i gysylltu-

(i) a'r person mabwysiedig; neu

(ii) a pherson sydd a pherthynas ragnodedig a'r person mabwysiedig; neu

(c) oddi wrth berson sydd a pherthynas ragnodedig a'r person mabwysiedig am gynhorthwy i gysylltu a pherthynas i berson mabwysiedig.";

(c) hepgorer paragraff (2);

(d) ym mharagraff (3) ar ôl "paragraff (1)" hepgorer "a (2)".

7. Ar ôl rheoliad 5 mewnosoder-

"Cyfyngiadau ar fwrw ymlaen a chais

5A.

-(1) Pan fo asiantaeth gyfryngol yn derbyn cais oddi wrth berthynas i berson mabwysiedig am gynhorthwy i gysylltu a'r person mabwysiedig, rhaid iddi beidio a bwrw ymlaen a'r cais os oes feto'n gymwys o dan reoliad 8(1), ac eithrio o dan amgylchiadau y cyfeirir atynt yn rheoliad 8(1)(b)(ii).

(2) Pan fo asiantaeth gyfryngol yn derbyn cais oddi wrth berthynas i berson mabwysiedig am gynhorthwy i gysylltu a pherson sydd a pherthynas ragnodedig a'r person mabwysiedig, rhaid iddi beidio a bwrw ymlaen a'r cais-

(a) os oes feto'n gymwys o dan reoliad 8(1), ac eithrio o dan yr amgylchiadau y cyfeirir atynt yn rheoliad 8(1)(b)(ii); neu

(b) os nad yw'r person mabwysiedig yn cydsynio i'r cais fynd yn ei flaen.

(3) Yn ddarostyngedig i baragraffau (4) i (6), pan fo asiantaeth gyfryngol yn derbyn cais oddi wrth berson sydd a pherthynas ragnodedig a pherson mabwysiedig am gynhorthwy i gysylltu a pherthynas i'r person mabwysiedig, rhaid iddi beidio a bwrw ymlaen a'r cais os nad yw'r person mabwysiedig yn cydsynio i'r cais fynd yn ei flaen.

(4) Caiff asiantaeth gyfryngol fwrw ymlaen a chais o dan baragraff (3)-

(a) os yw'r asiantaeth gyfryngol wedi cymryd pob cam rhesymol i ddod o hyd i'r person mabwysiedig ond ei bod wedi methu gwneud hynny; neu

(b) pan fo-

(i) y ceisydd naill ai yn briod, plentyn, wyr, wyres, gorwyr neu orwyres i'r person mabwysiedig; a

(ii) y ceisydd yn ceisio cysylltu a'r perthynas i'r person mabwysiedig dim ond i gael gwybodaeth am hanes meddygol perthnasau'r person mabwysiedig.

(5) Pan fo paragraff (4)(b) yn gymwys, rhaid i'r asiantaeth gyfryngol beidio a datgelu unrhyw wybodaeth a fyddai, o'i chymryd ar ei phen ei hun neu ynghyd a gwybodaeth arall sydd ym meddiant y person y'i datgelir iddo, yn galluogi'r person mabwysiedig, unrhyw berthynas i'r person mabwysiedig neu unrhyw berson sydd a pherthynas ragnodedig a'r person mabwysiedig i gael ei adnabod neu ei olrhain.

(6) Nid yw unrhyw ofyniad o dan y rheoliad hwn i'r person mabwysiedig gydsynio i gais fynd yn ei flaen yn gymwys-

(a) os yw'r person mabwysiedig wedi marw; neu

(b) os yw'r asiantaeth gyfryngol yn penderfynu na all y person mabwysiedig roi cydsyniad deallus.

(7) Pan fo'n ofynnol cael cydsyniad y person mabwysiedig o dan y rheoliad hwn, rhaid i'r asiantaeth gyfryngol gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod gan y person mabwysiedig ddigon o wybodaeth i wneud penderfyniad deallus."

8. Yn rheoliad 8 (feto gan berson mabwysiedig)-

(a) yn lle paragraff (1) rhodder-

"(1) Mae feto yn gymwys mewn perthynas a chais o dan y Rheoliadau hyn neu o dan ddarpariaeth Seisnig gyfatebol-

(a) os naill ai'r person mabwysiedig neu berson sydd a pherthynas ragnodedig a'r person mabwysiedig yw'r gwrthrych; a

(b) os yw'r person mabwysiedig wedi hysbysu'r asiantaeth fabwysiadu briodol yn ysgrifenedig-

(i) nad yw'n dymuno i asiantaeth gyfryngol gysylltu ag ef mewn perthynas a chais o dan y Rheoliadau hyn; neu

(ii) nad yw'n dymuno i gyswllt gael ei wneud ag ef ond o dan amgylchiadau penodedig neu gan bersonau penodedig.";

(b) hepgorer paragraff (3); ac

(c) ar y diwedd mewnosoder-

"(4) Bernir bod feto sy'n gymwys yn rhinwedd hysbysiad a roddwyd cyn 10 Tachwedd 2015 yn gymwys i unrhyw gais a wnaed gan berthynas i'r person mabwysiedig o dan y Rheoliadau hyn."

9. Yn lle rheoliad 9 (darparu gwybodaeth gefndir pan fo cydsyniad yn cael ei wrthod etc.) rhodder-

"9. Nid oes dim yn y Rheoliadau hyn yn atal yr asiantaeth gyfryngol rhag datgelu i'r ceisydd unrhyw wybodaeth am y gwrthrych nad yw'n wybodaeth adnabod ac y mae'r asiantaeth o'r farn ei bod yn briodol ei datgelu."

10. Yn rheoliad 10 (cwnsela)-

(a) yn lle paragraff (1) rhodder-

"(1) Rhaid i asiantaeth gyfryngol ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig am argaeledd cwnsela i unrhyw berson-

(a) sy'n gwneud cais iddi o dan y Rheoliadau hyn;

(b) sy'n wrthrych cais o'r fath ac sy'n ystyried a ddylai gydsynio i wybodaeth gael ei datgelu amdano'i hun i'r ceisydd; neu

(c) sy'n berson mabwysiedig sy'n ystyried a ddylai gydsynio i gais fynd yn ei flaen.";

(b) yn lle paragraff (4)(c) rhodder-

"(c) os yw'r person yng Ngogledd Iwerddon, sefydliad gwirfoddol priodol o fewn ystyr "appropriate voluntary organisation" yn Erthygl 2(2) o Orchymyn Mabwysiadu (Gogledd Iwerddon) 1987( 5) neu'r Bwrdd Rhanbarthol neu unrhyw Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol; neu"; ac

(c) yn lle paragraff (5) rhodder-

"(5) Yn y rheoliad hwn ystyr "Bwrdd Rhanbarthol" ("Regional Board") yw'r Bwrdd Rhanbarthol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a sefydlwyd o dan adran 7 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Diwygio) (Gogledd Iwerddon) 2009( 6) ac ystyr "Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol" ("Health and Social Care Trust") yw Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a sefydlwyd o dan Erthygl 10 o Orchymyn Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Personol (Gogledd Iwerddon) 1991( 7)."

11. Yn rheoliad 11 (y weithdrefn pan geir cais)-

(a) hepgorer "ac" ar ddiwedd paragraff (b);

(b) ar ddiwedd paragraff (c) yn lle "." rhodder "; ac";

(c) ar ôl paragraff (c) mewnosoder-

"(ch) yn achos cais gan berson sydd a pherthynas ragnodedig a'r person mabwysiedig, bod gan y ceisydd berthynas ragnodedig a'r person hwnnw."

12. Yn rheoliad 12 (cysylltu a'r asiantaeth fabwysiadu briodol)-

(a) yn lle paragraff (2)...

To continue reading

Request your trial