Rheoliadau Llifogydd a Dwr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â'r UE) 2019

2019 Rhif 460 (Cy. 110)

Ymadael Â’r Undeb Ewropeaidd, Cymru A Lloegr

Amaethyddiaeth, Cymru

Diogelu’r Arfordir, Cymru

Diogelu’r Amgylchedd, Cymru

Rheoli Perygl Llifogydd, Cymru

Dŵr, Cymru A Lloegr

Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019

Gwnaed 5th March 2019

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 6th March 2019

Coming into force in accordance with regulation 1(1)

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan baragraff 1(1) o Atodlen 2 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 20181.

Mae gofynion paragraff 4(2) o Atodlen 7 i’r Ddeddf honno (sy’n ymwneud â gweithdrefn graffu briodol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer y Rheoliadau hyn) wedi eu bodloni.

S-1 Enwi, cychwyn a chymhwyso

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019 a deuant i rym ar y diwrnod ymadael.

(2) Mae i ddiwygiad a wneir gan y Rheoliadau hyn yr un rhychwant a chymhwysiad â’r ddarpariaeth sy’n cael ei diwygio.

S-2 Diwygio Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) 2006

Diwygio Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) 2006

2. Yn rheoliad 3 o Reoliadau Tir Halogedig (Cymru) 20062

(a) ailrifer y paragraff presennol yn baragraff (1) o’r rheoliad hwnnw;

(b) yn is-baragraff (b)(ii) o baragraff (1) (fel y’i hailrifwyd), yn lle’r geiriau o “ardaloedd gwarchodedig” hyd at y diwedd (ond nid y “neu” terfynol), rhodder “ardaloedd gwarchodedig dyfroedd pysgod cregyn neu ddyfroedd ymdrochi, nid yw’r dyfroedd hynny yn bodloni’r amcanion amgylcheddol sy’n gymwys iddynt fel y nodir yn y cynllun rheoli basn afon perthnasol o dan Ran 6 o Reoliadau’r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 20173”.

(c) ar ôl paragraff (1) (fel y’i hailrifwyd), mewnosoder—

S-2

“2 Yn y rheoliad hwn—

(a) mae i “dŵr ymdrochi” yr un ystyr ag a roddir i “bathing water” yn Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 20134;

(b) ystyr “ardal warchodedig dyfroedd pysgod cregyn” yw crynofa ddŵr a ddynodir o dan reoliad 9 o Reoliadau’r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017.”

S-3 Diwygio Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 2010

Diwygio Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 2010

3. Yn rheoliad 2(3) o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 20105, hepgorer y geiriau o “ac sy’n cael ei chydnabod” hyd at y diwedd.

S-4 Gorchymyn Llifogydd ac Erydu Arfordirol Atodol (Cymru) 2011

Gorchymyn Llifogydd ac Erydu Arfordirol Atodol (Cymru) 2011

4. Yn erthygl 3 o Orchymyn Llifogydd ac Erydu Arfordirol Atodol (Cymru) 20116

(a) ym mharagraff (3), yn lle “alluogi’r Deyrnas Unedig i gydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y canlynol” rhodder “alluogi cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth7a weithredai”;

(b) yn lle paragraff (4)(a) rhodder—

“(a)

“(a) mae i “amcanion amgylcheddol” yr un ystyr ag a roddir i “environmental objectives” yn Rheoliadau’r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 2017;”.

S-5 Diwygio Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013

Diwygio Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013

5.—(1) Mae Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 20138wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn rheoliad 6—

(a)

(a) ailrifer y paragraff presennol yn baragraff (1) o’r rheoliad hwnnw;

(b)

(b) ar ôl paragraff (1) (fel y’i hailrifwyd), mewnosoder—

S-2

“2 Ym mharagraff (1), yn y diffiniad o “rhanddirymiad” (“derogation”) mae’r cyfeiriad at baragraff 2(b) o Atodiad 3 i Gyfarwyddeb y Cyngor 91/676/EEC9i’w ddarllen fel pe bai’r trydydd is-baragraff wedi ei hepgor.

S-3

3 At ddibenion y Rheoliadau hyn, mae cyfeiriad at Gyfarwyddeb yr UE i’w ddarllen fel pe bai unrhyw gyfeiriad yn y Gyfarwyddeb honno at aelod-wladwriaeth mewn darpariaeth sy’n gosod rhwymedigaeth ar aelod-wladwriaeth, neu sy’n rhoi disgresiwn iddi, yn gyfeiriad at yr awdurdod a oedd, yn union cyn y diwrnod ymadael, yn gyfrifol am gydymffurfiaeth â’r rhwymedigaeth honno, neu am arfer y disgresiwn hwnnw, yng Nghymru.

S-4

4 Ym mharagraff (3), ystyr yr “awdurdod” yw Corff Adnoddau Naturiol Cymru neu Weinidogion Cymru.”

(3) Yn rheoliad 11—

(a)

(a) ym mharagraff (2)(b), yn lle “Cyfarwyddeb y Cyngor 98/83/ECar ansawdd dŵr a fwriedir ar gyfer ei yfed gan bobl”, rhodder “Reoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 201710a Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ansawdd Dŵr) 201811”;

(b)

(b) ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

S-4

“4 Ym mharagraff (3)(a), mae’r cyfeiriad at Atodiad 1 i Gyfarwyddeb y Cyngor 91/676/EEC i’w ddarllen fel pe bai—

(a) pob cyfeiriad ynddo at Erthygl 5 o’r Gyfarwyddeb honno yn gyfeiriadau at reoliadau 12, 13 a 14 i 46 o’r Rheoliadau hyn;

(b) ym mhwynt A, paragraff 1, “a concentration of nitrates greater than 50mg/l” wedi ei roi yn lle’r geiriau o “more than” hyd at “ Directive 75/440/EEC”.”

(4) Yn rheoliad 47, ar ôl paragraff (3) mewnosoder—

S-4

“4 Fel rhan o’r adolygiad a gynhelir o dan y rheoliad hwn, rhaid i Weinidogion Cymru adolygu sefyllfa gyffredinol rhanddirymiadau a roddir o dan reoliad 13A yn erbyn—

(a) meini prawf gwrthrychol, gan gynnwys—

(i) presenoldeb, mewn parthau perygl nitradau dynodedig—

(aa) tymhorau tyfu hir,

(bb) cnydau sy’n amsugno lefel uchel o nitrogen, a

(cc) priddoedd sydd â gallu eithriadol o uchel i ddadnitreiddio, a

(ii) y dŵr glaw net mewn parthau perygl nitradau dynodedig;

(b) yr amcanion a ganlyn—

(i) lleihau llygredd dŵr a achosir neu a ysgogir gan nitradau o ffynonellau amaethyddol, a

(ii) atal llygredd pellach o’r fath.”

(5) Ar ôl rheoliad 48, mewnosoder—

S-48A

Adroddiad gweithredu

48A.—(1) Rhaid i Weinidogion Cymru lunio adroddiad ar weithredu’r Rheoliadau hyn ar gyfer pob cyfnod perthnasol.

(2) Rhaid i adroddiad o dan baragraff (1) gynnwys—

(a)

(a) manylion unrhyw gamau a gymerwyd i hybu arfer amaethyddol da;

(b)

(b) y map a adneuwyd o dan reoliad 7(2), gyda datganiad sy’n rhoi manylion natur unrhyw ddiwygiadau i’r parth perygl nitradau dynodedig ers diwedd y cyfnod adrodd blaenorol, a’r rhesymau dros y diwygiadau hynny;

(c)

(c) crynodeb o’r canlyniadau monitro o dan reoliad 11;

(d)

(d) crynodeb o’r adolygiad diweddaraf a gynhaliwyd o dan reoliad 47.

(3) Rhaid cyhoeddi unrhyw adroddiad o dan baragraff (1)—

(a)

(a) mewn unrhyw fodd y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried ei fod yn briodol;

(b)

(b) erbyn diwrnod olaf y cyfnod o chwe mis sy’n dechrau â’r diwrnod y daw’r cyfnod perthnasol i ben.

(4) Yn y rheoliad hwn, ystyr “cyfnod perthnasol” yw’r cyfnod o bedair blynedd sy’n dechrau ag 1 Ionawr 2016 a phob cyfnod dilynol o bedair blynedd.”

S-6 Diwygio Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

Diwygio Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

6.—(1) Mae Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 201712wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn rheoliad 2—

(a)

(a) ailrifer y paragraff presennol yn baragraff (1) o’r rheoliad hwnnw;

(b)

(b) ar ôl paragraff (1) (fel y’i hailrifwyd), mewnosoder—

S-2

“2 Yn y Rheoliadau hyn, mae cyfeiriad at Gyfarwyddeb yr UE neu Gyfarwyddeb Euratom i’w ddarllen fel pe bai unrhyw gyfeiriad yn y Gyfarwyddeb honno at aelod-wladwriaeth mewn darpariaeth sy’n gosod rhwymedigaeth ar aelod-wladwriaeth, neu sy’n rhoi disgresiwn iddi, yn gyfeiriad naill ai at Weinidogion Cymru neu at yr awdurdod lleol gan ddibynnu ar ba un oedd, yn union cyn y diwrnod ymadael, yn gyfrifol am gydymffurfiaeth â’r rhwymedigaeth honno, neu am arfer y...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT