Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol Pen-y-banc, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017

JurisdictionEngland & Wales
CitationWSI 2017/224

2017Rhif 224 (Cy. 60)

TRAFFIG FFYRDD, CYMRU

Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol Pen-y-banc, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017

Gwnaed21Chwefror2017

Yn dod i rym23Chwefror2017

Mae Gweinidogion Cymru, sef yr awdurdod traffig ar gyfer Cefnffordd Abertawe – Manceinion (yr A483) (‘y gefnffordd’), drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adran 84(1), (1A) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984( 1) ac ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog Heddlu Dyfed-Powys, yn gwneud y Gorchymyn hwn.

Enwi, Dehongli a Chychwyn

1. Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 23 Chwefror 2017 a'i enw yw Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Heol Pen-y-banc, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017.

2. Yn y Gorchymyn hwn:

ystyr ‘cerbyd esempt’ (‘exempted vehicle’) yw:

(a) unrhyw gerbyd sy'n cael ei ddefnyddio gan y gwasanaethau brys at y dibenion a ddisgrifir yn adran 87 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984( 2);

(b) unrhyw gerbyd sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion y llynges, y fyddin neu'r llu awyr ac sy'n cael ei yrru gan berson sydd am y tro yn ddarostyngedig i orchmynion aelod o luoedd arfog y Goron, sy'n aelod o'r lluoedd arbennig—

(i) ac sydd wedi ei hyfforddi i yrru ar gyflymderau uchel ac sy'n gweithredu wrth ymateb, neu wrth ymarfer ymateb, i argyfwng diogelwch gwladol; neu

(ii) at ddiben hyfforddi person i yrru cerbydau ar gyflymderau uchel;

ystyr ‘lluoedd arbennig’ (‘special forces’) yw'r unedau hynny o'r lluoedd cartref y mae Cyfarwyddwr y Lluoedd Arbennig yn gyfrifol am gynnal eu galluoedd neu sydd am y tro yn ddarostyngedig reolaeth weithredol y Cyfarwyddwr hwnnw.

Cyfyngiad

3. Ni chaiff neb yrru unrhyw gerbyd modur, ac eithrio cerbyd esempt, yn gyflymach nag 20 milltir yr awr ar y darn o'r gefnffordd o'r enw Heol Pen-y-banc yn Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin sy'n ymestyn o bwynt 145 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd â Heol Villiers hyd at bwynt 111 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd â Heol Newydd.

Cymhwyso

4. Nid yw'r cyfyngiad yn erthygl 3 yn gymwys ond ar yr adegau hynny ac i'r graddau hynny y mae arwyddion traffig yn ei ddangos.

Llofnodwyd o dan awdurdod Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, un o Weinidogion Cymru

Dyddiedig 21 Chwefror 2017

Nina Ley

Pennaeth yr Uned Fusnes, Rheoli'r Rhwydwaith

Llywodraeth Cymru

(1) 1984 p. 27; amnewidiwyd adran 84(1) gan...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT