Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

Cited as:WSI 2016/413
Jurisdiction:

2016Rhif 413 (Cy. 131)

GOFAL CYMDEITHASOL, CYMRU A LLOEGR

Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016

19Mawrth2016

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 2

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn, drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adran 198 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014( 1).

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau hyn gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 196(6) o'r Ddeddf honno ac fe'i cymeradwywyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy benderfyniad.

Enwi

1. Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016.

Cychwyn

2.—1(1) Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 6 Ebrill 2016 yn ddarostyngedig i baragraffau (2) i (6).

(2) Daw rheoliad 140 i rym ar y diwrnod y daw adran 85D o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992( 2) i rym.

(3) Daw rheoliad 158 i rym ar y diwrnod y daw adran 562J o Ddeddf Addysg 1996( 3) i rym.

(4) Daw rheoliad 235 i rym ar y diwrnod y daw adran 93A o Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006( 4) i rym.

(5) Daw rheoliad 253 i rym ar y diwrnod y daw'r diwygiad i adran 6 o Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006( 5), a wnaed gan baragraff 8 o Atodlen 14 i Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008( 6), i rym.

(6) Daw rheoliadau 322 a 323 i rym yn union ar ôl i'r diwygiad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy'n mewnosod yn y Ddeddf honno Atodlen A1 (Taliadau Uniongyrchol: Ôl-ofal o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983), a wnaed gan baragraff 1 o Ran 2 o Atodlen 4 i Ddeddf Gofal 2014( 7), ddod i rym.

Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 (p. 12)

3. Mae Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

4. Yn adran 34(7A)( 8) (presenoldeb mewn llys riant plentyn neu berson ifanc a gyhuddir o drosedd etc.), ar ôl ‘Children Act 1989’ mewnosoder ‘or section 76 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’.

5. Yn adran 34A( 9) (presenoldeb rhiant neu warcheidwad mewn llys), yn is-adran (2)(b) ar ôl ‘1970’ mewnosoder ‘or the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’.

Deddf Cymorth Gwladol 1948 (p. 29)

6. Mae Deddf Cymorth Gwladol 1948 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

7. Yn adran 1 (disodli cymhwyso cyfraith y tlodion gan ddarpariaethau penodol yn y Ddeddf), hepgorer y geiriau o'r ‘and’ cyntaf hyd at y diwedd.

8. Hepgorer Rhan 3.

9.—(1) Hepgorer Rhan 4 ac eithrio adrannau 49 a 68.

(2) Yn adran 49( 10) (treuliau swyddogion cyngor sy'n gweithredu fel derbynyddion), yn lle ‘any such council as is referred to in section 48(4) of this Act, other than one in Wales,’ rhodder ‘a county council in England, a district council for an area in England for which there is no county council, a London borough council or the Common Council of the City of London,’.

Deddf Personau Anabl (Cyflogaeth) 1958 (p. 33)

10. Mae Deddf Personau Anabl (Cyflogaeth) 1958 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

11. Yn adran 3 (darparu cyflogaeth warchodol gan awdurdodau lleol)—

(a) yn is-adran (1), ar ôl y geiriau ‘A local authority’ mewnosoder ‘in England or Scotland’;

(b) yn is-adran (2)( 11), hepgorer ‘section twenty-nine of the National Assistance Act 1948 or under paragraph 2 of Schedule 15 to the National Health Service (Wales) Act 2006, or’;

(c) yn is-adran (5)( 12), hepgorer ‘and in relation to Wales, the council of a county or county borough’.

12. Hepgorer yr Atodlen.

Deddf Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd y Cyhoedd 1968 (p. 46)

13. Mae Deddf Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd y Cyhoedd 1968 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

14. Hepgorer adran 45 (hybu gan awdurdodau lleol les hen bobl).

15. Yn adran 63(8) (darparu cyfarwyddyd mewn gweithgareddau penodol sy'n gysylltiedig ag iechyd neu les), yn y diffiniad o ‘the relevant enactments’—

(a) ym mharagraff (a)( 13) ar ôl ‘2006’ mewnosoder ‘or for the purposes of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’;

(b) ym mharagraff (b)( 14)

(i) hepgorer ‘Part III of the National Assistance Act 1948’;

(ii) hepgorer ‘section 45 of this Act and’;

(iii) ar ôl ‘2006 Acts’ mewnosoder ‘and Part 4 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’.

16. Yn adran 64 (cymorth ariannol gan Weinidogion i sefydliadau gwirfoddol penodol), yn is-adran (3)(a)—

(a) hepgorer is-baragraff (iii);

(b) ar ôl is-baragraff (xxii) mewnosoder—

‘(xxiii) section 15 and Part 4 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014;’.

17. Yn adran 65 (cymorth ariannol gan awdurdodau lleol i sefydliadau gwirfoddol penodol), yn is-adran (3)(b)—

(a) hepgorer is-baragraff (iii);

(b) ar ôl is-baragraff (xxii) mewnosoder—

‘(xxiii) section 15 and Part 4 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014;’.

Deddf Gweinyddu Cyfiawnder 1970 (p. 31)

18. Yn Atodlen 8 i Ddeddf Gweinyddu Cyfiawnder 1970 (gorchmynion cynhaliaeth at ddibenion Rhan 2 o'r Ddeddf a Deddf 1958), ym mharagraff 6(a) ar ôl ‘Children Act 1989’ mewnosoder ‘or under paragraph 3 of Schedule 1 to the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 (p. 42)

19. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

20. Yn adran 1( 15) (awdurdodau lleol)—

(a) yn lle ‘the councils of non-metropolitan counties, metropolitan districts and London boroughs’ rhodder ‘the councils of non-metropolitan counties and metropolitan districts in England, the councils of London boroughs’;

(b) hepgorer o ‘but, in relation to Wales’ hyd at y diwedd.

21. Yn adran 6 (cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol)—

(a) yn is-adran (A1)( 16), hepgorer ‘in England’;

(b) hepgorer is-adran (1);

(c) yn is-adran (2)( 17), yn y ddau le y mae'n digwydd, hepgorer ‘or (as the case may be) social services’.

22. Yn adran 13 (gorchmynion a rheoliadau), hepgorer is-adran (5).

23. Nid yw'r diwygiadau sydd wedi eu gwneud gan y Rheoliadau hyn i adran 1 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 yn effeithio ar weithredu unrhyw orchymyn o dan adran 9(1) o'r Ddeddf honno a wnaed cyn i'r diwygiadau hynny ddod i rym.

24. Yn Atodlen 1( 18)

(a) hepgorer y cofnodion sy'n ymwneud â Deddf Cymorth Gwladol 1948, ac eithrio'r cofnod sy'n ymwneud ag adran 49 o'r Ddeddf honno;

(b) yn y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd a Gwaith Cymdeithasol (Hyfforddi) 1962( 19) hepgorer ‘, and as extended by section 45(9) of the Health Services and Public Health Act 1968 (c. 46)’;

(c) yn y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd y Cyhoedd 1968 hepgorer y cyfeiriad at adran 45;

(d) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Gwaith Cymdeithasol (Yr Alban) 1968( 20);

(e) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Plant 1975( 21);

(f) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Budd-daliadau Atodol 1976( 22);

(g) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Dyfarniadau Nawdd Cymdeithasol 1983( 23);

(h) yn y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Personau Anabl (Gwasanaethau, Ymgynghori a Chynrychioli) 1986( 24)

(i) yn lle ‘1 to 4’ rhodder ‘1, 2 and 4’;

(ii) yn lle ‘, 7 and 8’ rhodder ‘and 7’;

(i) yn y cofnod sy'n ymwneud â Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Gofal yn y Gymuned 1990( 25), hepgorer—

‘Section 46 Preparation of plans for community care services’;

(j) hepgorer y cyfeiriad at Ddeddf Gofalwyr a Phlant Anabl 2000( 26);

(k) yn y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Gofal Cymunedol (Rhyddhau Gohiriedig etc.) 2003( 27), hepgorer—

‘Part 2 Functions imposed by regulations relating to eligibility for free provision of personal care to persons living at home.’;

(l) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Deddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004( 28);

(m) yng Ngholofn 1 o'r cofnod sy'n ymwneud â Deddf Plant 2004( 29) yn lle ‘, 13 to 16 and 31 to 34’ rhodder ‘and 13 to 16’;

(n) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006( 30);

(o) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010( 31);

(p) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Mesur Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010( 32);

(q) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010( 33);

(r) hepgorer y cofnod sy'n ymwneud â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010( 34).

Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970 (p. 44)

25. Mae Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

26. Yn adran 1 (gwybodaeth ynghylch yr angen am wasanaethau lles a'u bodolaeth), hepgorer is-adrannau (1) a (2).

27. Yn adran 2 (darparu gwasanaethau lles), hepgorer is-adran (1).

28. Hepgorer adran 28A (cymhwyso'r Ddeddf i awdurdodau a chanddynt swyddogaethau o dan Ddeddf Plant 1989).

Deddf Atafaelu Enillion 1971 (p. 32)

29. Yn Atodlen 1 i Ddeddf Atafaelu Enillion 1971 (gorchmynion cynhaliaeth y mae'r Ddeddf yn gymwys iddynt), ym mharagraff 7( 35) ar ôl ‘Children Act 1989’ mewnosoder ‘, paragraph 3 of Schedule 1 to the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014,’.

Deddf Llywodraeth Leol 1972 (p. 70)

30. Yn adran 112 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (penodi staff), yn is-adran (4)(g) ar y diwedd mewnosoder ‘or section 144 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’.

Deddf Digollediad Tir 1973 (p. 26)

31. Yn adran 38 o Ddeddf Digollediad Tir 1973 (swm taliad aflonyddu ar gyfer personau nad oes ganddynt fuddiannau y gellir digolledu amdanynt), yn is-adran (3), ym mharagraff (a)( 36) yn lle ‘section 29 of the National Assistance Act 1948’ rhodder ‘Part 4 of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’.

Deddf y Lluoedd Wrth Gefn 1980 (p. 9)

32. Mae Atodlen 2 i Ddeddf y Lluoedd wrth Gefn 1980 (pensiynwyr y fyddin a'r awyrlu a chyn-filwyr eraill nad ydynt yn agored i gael eu hailalw i wasanaethu) wedi ei diwygio fel a ganlyn—

(a) ym mharagraff 2A( 37) ar ôl ‘2014’ mewnosoder ‘or section 18(1) of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014’;

(b) hepgorer paragraff 3 (a).

Deddf Llysoedd Ynadon 1980 (p. 43)

33. Yn adran 62(5)(a) o Ddeddf Llysoedd Ynadon 1980( 38) (darpariaethau ynghylch taliadau y mae'n ofynnol eu gwneud i blentyn etc.) ar ôl ‘Children Act...

To continue reading

Request your trial