Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020

Publication Date:January 01, 2020

2020Rhif 247 (Cy. 56)

Y GWASANAETH IECHYD GWLADOL, CYMRU

Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020

Gwnaed9Mawrth2020

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru10Mawrth2020

Yn dod i rym1Ebrill2020

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 125, 203(9) a (10) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006( 1).

Enwi a chychwyn

1. Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020 a deuant i rym ar 1 Ebrill 2020.

Diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) 2006

2. Yn rheoliad 4 o Reoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) 2006( 2) (cyfrifo ffioedd)—

(a) ym mharagraff (1), yn lle “£14.30” rhodder “£14.70”;

(b) ym mharagraff (2), yn lle “£46.00” rhodder “£47.00”;

(c) ym mharagraff (3), yn lle “£199.10” rhodder “£203.00”;

(d) ym mharagraff (4), yn lle “£199.10” rhodder “£203.00”;

(e) ym mharagraff (5), yn lle “£14.30” rhodder “£14.70”.

Dirymu

3. Mae Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2019( 3) wedi eu dirymu.

9 Mawrth 2020

Vaughan Gething

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) 2006 ( O.S. 2006/491 (Cy. 60)) (“Rheoliadau 2006”).

Mae rheoliad 2 yn diwygio rheoliad 4 o Reoliadau 2006 (cyfrifo ffioedd) drwy gynyddu'r ffi gymwysadwy sydd i'w thalu am gwrs o driniaeth Band 1, Band 2 a Band 3.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd asesiad effaith rheoleiddiol o'r costau a'r manteision sy'n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Rheoliadau hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Y Grwp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

(1) 2006 p. 42.

(2) O.S. 2006/491 (Cy. 60), a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/467 (Cy. 112). Mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw'r un ohonynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(3) O.S. 2019/467 (Cy. 112).

To continue reading

Request your trial